ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

———————-

          ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
เลขที่ตำแหน่ง 11 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 และกำหนดวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 2  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 09.00-12.00 น.           ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ (สอบข้อเขียน)
เวลา 13.00-15.00 น.           ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (สอบปฏิบัติ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์การรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ดังนี้

  1. นางสาวววรณดี ดอกแก้ว       เลขประจำตัวผู้สมัคร  01
  2. นางสาวนพรัตน์ เภาพันธ์       เลขประจำตัวผู้สมัคร  02
  3. นางสาวสุวิมล ทนงจิตต์        เลขประจำตัวผู้สมัคร  04
  4. นางสาวสิริรักษ์ อัฐนาค         เลขประจำตัวผู้สมัคร  06
  5. นางวิษา สารสมัคร                เลขประจำตัวผู้สมัคร  07

 

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ไม่เกินเวลา 08.45 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ประกาศ    ณ    วันที่   29  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

20201229-PR (339.8 KiB, 63 downloads)