ขอความร่วมมือบัณฑิต ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

ขอความร่วมมือบัณฑิต ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2562

ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ได้ที่ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา
0 2549 3025