เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Scince

จำนวน 140 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาล
และผ่านการเห็นชอบจาก
กระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

“บัณฑิตพยาบาล ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้”

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

– กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกแผนการเรียน จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– ผลการเรียนสะสม 2.00 ขึ้นไป
– มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง

ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 cm
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 kg ไม่เกิน 80 kg
ค่าดัชนีมวลกาย BMI ต้องไม่ต่ำกว่า 17 และไม่สูงกว่า 30

– มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ

TCAS2 (QUOTA) TCAS3 (ADMISSION) TCAS4 (DIRECT ADMISSION)
i28 Feb-30 Apr2021
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 20%
PAT2 30%
ผลการตรวจสุขภาพสอบสัมภาษณ์
7-15 May 2021
GPAX 20%
O-NET 30%
GAT 20%
PAT2 30%
ผลการตรวจสุขภาพสอบสัมภาษณ์
2-9 Jun 2021
GPAX
ผลการตรวจสุขภาพสอบสัมภาษณ์

ติดต่อได้ที่

025493109
www.nurse.rmutt.ac.th
www.facebook.com/nursermutt
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี