ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคะแนนสูงสุด 10 อันดับ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (IC3)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคะแนนสูงสุด 10 อันดับ

ในโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy Certification (IC3) มาตรฐานสากล

รายชื่อ นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 10 รายชื่อได้แก่

นางสาว​เปมิกา​ ผ่องแผ้ว​ วิทยาศาสตร์​ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑามาศ โททำ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว
นางสาวสุรีรัตน์ เทศสลุด คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศ
นางสาวฐิติมา ครุทวิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาวภัคกุล แสงเพชรใส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาววรัญญา เทียนสีม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาวพรสวรรค์ สลุงอยู่ คณะบริหาร สาขา วิชาการบัญชีและการเงิน
นางสาวภัทรวรรณ จำรัสศรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
นางสาวจุฑามาส โดยอาษา คณะบริหารธุรกิจ สาขา วิชาการบัญชีและการเงิน
นางสาวพีรยา พิมพ์ภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา วิชาการบัญชีและการเงิน