กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 6 และวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5  วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ประชุมอินทนิล 1 และบริเวณโดยรอบลานชั้น 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี คณะเทคโนโลยีการเกษตร