ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตามปฏิทินการรับสมัคร ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนด และรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์   www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/  หรือ www.oreg.rmutt.ac.th