ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ความรู้และนวัตกรรม (RMUTT Innovation Knowledge) อาคารศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ดังไฟล์แนบ

20201112-ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สวส. (433.2 KiB, 159 downloads)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้