ประกาศ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

 ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 11 – 27 พฤศจิกายน 2563
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
1.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์  https://forms.gle/Qb7mwjnFaAvoVhkx9 และจัดส่งหลักฐานเข้าอีเมล์
ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย map.tmc@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา
16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2592 1999 ต่อ 1111 เวลา 08.30 – 12.00 น.
และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

(รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

20201111-การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2563- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (328.8 KiB, 101 downloads)