ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตําแหน่งเลขที่ 45 จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ

Announce Engineering (89.2 KiB, 262 downloads)