การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ/วิทยาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 08.30 – 12.00 น. บริหารธุรกิจ
13.00 – 16.30 น. ศิลปศาสตร์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
พยาบาลศาสตร์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 08.30 – 12.00 น. วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
13.00 – 16.30 น. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ วันและช่วงเวลา การรับบัตรนักศึกษา

click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ