โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่
โดยภาครัฐและเอกชน

จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน (Co-payment)