แนะนำ 6 สาขาน่าเรียน กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

แนะนำ 6 สาขาน่าเรียน กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

แนะนำ 6 สาขาวิชาน่าเรียน ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ที่กำลังจะมองหาคณะที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ขอแนะนำเทรนด์อาชีพด้านสื่อสารมวลชน ที่กำลังมาแรง ในปี 2021 ซึ่งมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

Bachelor of Technology Program in Photography and Cinematography Technology

จุดเด่นของหลักสูตร

– มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
– มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวางแผน การคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์สื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– มีผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
– คณาจารย์มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในกระบวนการผลิต ตลอดจนความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา

เรียนอะไรบ้าง ?

– ศึกษาทางเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนหลังการผลิต และกระบวนการเผยแพร่และจัดจำหน่าย
– การบริหารจัดการธุรกิจภาพถ่ายและภาพยนตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของกิจการได้ในอนาคต

จบแล้วทำงานอะไร?

– นักถ่ายภาพ (Photographer)
– นักถ่ายภาพยนตร์ (Cinematographer)
– ผู้ตัดต่อและลำดับภาพยนตร์ (Editor)
– ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ (Sound Recordist)
– ผู้ปรับแต่งสีภาพยนตร์ (Colorist)
– ผู้สร้างผลพิเศษทางภาพ (Visual effects Compositor)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

Radio and Television Broadcasting of Technology

จุดเด่นของหลักสูตร ?

– การลงมือปฏิบัติด้านวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์เสมือนกับการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง
– ได้ลงมือปฏิบัติกับเครื่องมืออุปกรณ์เช่นเดียวกับสถานประกอบการ
– มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการผลิตรายการทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
– เน้นการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
– เน้นความรู้ที่สามารถไปใช้งานได้ในวิชาชีพจริง

เรียนอะไรบ้าง ?

– การแพร่สัญญาณทางวิทยุและโทรทัศน์
– หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเสียงเพื่องานวิทยุและโทรทัศน์
– การผลิตสื่อเสียงเพื่อการสื่อสาร
– ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
– ห้องบันทึกเสียงสำหรับงานผลิตสื่อ
– การฝึกปฏิบัติการออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง
– การผลิตรายการโทรทัศน์
– การจัดแสงทางวิทยุโทรทัศน์
– เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง
– ความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ

จบแล้วทำงานอะไร ?

– ช่างกล้องโทรทัศน์
– ครีเอทีฟด้านการผลิตสื่อภาพและเสียง
– นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
– ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
– นักผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
– ช่างตัดต่อภาพและเสียง
– ช่างภาพหรือ ช่างกล้อง
– เจ้าหน้าที่เทคนิคทางการออกอากาศ
– พิธีกร/ ผู้ประกาศข่าว/ ผู้ดําเนินรายการ/ นักจัดรายการ
– ผู้ประกอบการด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

Digital Media Technology

จุดเด่นของหลักสูตร ?

– มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
– มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานประเภทต่างๆ
– ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเหมาะสมสำหรับงานสร้างสรรค์
– ฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

เรียนอะไรบ้าง ?

เรียนเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานประสบการณ์ดิจิทัล การออกแบบและผลิตเนื้อหาสำหรับงานสื่อดิจิทัล การออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานต่างๆ เช่น งานคอนเสิร์ต งานอีเวนท์ นิทรรศการ เป็นต้น การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการสร้างสรรค์และนำเสนองาน การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการแสดงผลตามความต้องการของผู้ใช้

จบแล้วทำงานอะไร ?

– นักครีเอทีฟเทคโนโลยี (Creative Technology)
– ผู้ผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Creation)
– นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Media Design)
– นักออกแบบการแสดงประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Live Experience Artist)
– นักออกแบบและควบคุมแสงและเสียงสำหรับงานแสดง (Light and Sound Design for performance)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Bachelor of Technology Program in Multimedia Technology

จุดเด่นของหลักสูตร ?

– มีห้องปฏิบัติการหลากหลาย
– มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย
– มีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
– หลักสูตรมีความทันสมัย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

เรียนอะไรบ้าง ?

– ด้านสื่อปฏิสัมพันธ์
– ด้านแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ
– ด้านการพัฒนาเว็บไซต์
– ด้านงานโปรดักชั่น

จบแล้วทำงานอะไร ?

– นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Designer)
– นักสร้างโมเดลสามมิติ (3D Modeler)
– นักสร้างภาพแอนิเมชัน (Animator)
– นักออกแบบเว็บไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์ (Web and Interactive Designer)

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Bachelor of Technology Program in Advertising and Public Relations Technology

จุดเด่นของหลักสูตร ?

Create * Plan * Hands-on
คิดสร้าง * วางแผน * Hands-on
นักศึกษาเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้จริง

เรียนอะไรบ้าง ?

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานในสายงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ การนำเสนองานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการผลิตสื่อเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุ หนังสือ สื่อออนไลน์ กิจกรรมพิเศษ (Event) และสื่ออื่นๆ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานในองค์กรต่างๆ

จบแล้วทำงานอะไร ?

– นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)
– นักวางแผนสื่อ (Media Planner)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
– ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
– ผู้สร้างสรรค์ข้อความ (Copy Writer)
– ผู้อำนวยการผลิต ( Producer)
– ผู้ประสานงาน ( Co-ordinator)
– นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

Bachelor of Technology Program in Digital Printing and Packaging Technology

จุดเด่นของหลักสูตร ?

– เป็นสาขาวิชาที่เปิดมานานกว่า 30 ปี แล้ว ด้วยประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ชำนาญการ และอุปกรณ์การเรียน+ห้องเรียนที่ทันสมัย มีศิษย์เก่ามากมายอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– การันตีคุณภาพนักศึกษาที่จบในแต่ละรุ่นด้วยมาตรฐานการสอบวัดระดับโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
– เป็นสาขาวิชาที่เฉพาะทาง ในขณะที่อัตราการรับเข้าทำงานของบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีจำนวนมาก บัณฑิตที่จบเฉพาะทางด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างสูง

เรียนอะไรบ้าง ?

– คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์
– การออกแบบกราฟิกและโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปวัสดุและบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
– การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ
– การบริการธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

จบแล้วทำงานอะไร ?

– นักออกแบบสิ่งพิมพ์
– นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
– นักเทคโนโลยีทางการผลิตหมึกและกระดาษ
– นักเทคโนโลยีทางการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ
– นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– นักเทคโนโลยีวัสดุ อุปกรณ์ ควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
– ผู้บริหารธุรกิจทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วุฒิการศึกษา – สาขาที่รับสมัคร

>> วุฒิม.6 และ กศน. และ ปวช. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

>> วุฒิปวส. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร(หลักสูตรเทียบโอน) 2 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

 ระบบออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และข้อมูลหลักสูตรต่างๆ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร: 02-549-4507 , 087-5181624 หรือที่ e-mail: prpt.rmutt@gmail.com