ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One

วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
นักวิชาการอิสระที่ปรึกษา ด้านการบัญชีการเงิu ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ บัญชีต้นทุน

วันที่ 1 หัวข้อ การตั้งค่าเริ่มต้นและการกําหนดข้อมูลหลัก

– ระบบบัญชีสารสนเทศทางการบัญชีกับการใช้งานโปรแกรม ERP
– การตั้งค่าเริ่มต้น/การสร้างข้อมูลหลัก/การบันทึกยอดคงเหลือยกมา

วันที่ 2 หัวข้อ วงจรค่าใช้จ่าย

– การจัดซื้อสินค้า สินทรัพย์ และ บริการ
– การรับของ/การตั้งยอดเจ้าหนี้ /การจ่ายชําระเงิน/การจ่ายเงินวางมัดจํา
– ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ
– รายงานต่างๆ ในวงจรค่าใช้จ่าย

วันที่ 3 วงจรรายได้ และการประมวลผลทางการบัญชี

ค่าลงทะเบียนในการอบรม 10,000 บาท/คu

กำหนดการ

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 u.-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ BA 4504 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

รับจํานวน 30 ท่าน

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/VqQPCM8nxwUrgJPD6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Phone: 02-5493239 , 095-3696299 E-mail: Coe-sme.ba@rmutt.ac.th