ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

ให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา

2. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ

3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

การส่งผลงานเข้าคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564  “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ”

1. ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราภายในวันที่ 22 มกราคม 2564
2. ส่งเอกสาร ผลงานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

(ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มทร.ราชมงคลธัญบุรี  โทรศัพท์ : 0 549 4095 – 8  เว็บไซต์ www.sd.rmutt.ac.th

NameSizeHits
NameSizeHits
01 แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือก ประจำปี 2564 (ราชมงคลสรรเสริญ).docx110.2 KiB274
02 แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือก ประจำปี 2564 (ราชมงคลสรรเสริญ).pdf 125.0 KiB207
03 แผนและแนวทางในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564.pdf57.6 KiB241
04 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (ราชมงคลสรรเสริญ).pdf 132.7 KiB521