พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ ประสุติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2525 ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา ทรงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฟภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระโสทรกนิษฐภคินี 1 พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

พระองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาในพรบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง ทั้งทรงเป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์มีฐนันดรศักดิ์ตั้งแต่ประสูติเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยดขมหาราช มีพรบรมราชโองการโปรดเกลฯ ให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระฐนันดรศักดิ์ในขณะนั้น) ให้ดำรงฐานั้นดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์

 

ในด้านการศึกษา พระองค์ทรงเข้รับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา,

ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฮอล์ตัน-อามส์ (Holton-Arms School) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริก,

ระดับเกรค 8 โรงเรียนเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์มิดเดิล (Herbert Hoover Middle School) สหรัฐอเมริกา,

ระดับเกรค 8-11 โรงเรียนมัธยมวอลเตอร์ จอห์นสัน (Walter Johnson High School) สหรัฐอเริก ภายหลังได้นิวัติกลับประเทศไทยและเข้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียน

จิตรลดา

ส่วนระดับอุดมศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา

ศิลปไทย ภาควิชศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

พระกรณียกิจ พระองค์ทรงประกอบพรกรณียจ ทั้งในด้นการสนองพระเดชพรคุณในฐานะพระราชวงศ์ทรงพระกรณียกิจในด้านต่งๆ และส่งเสริมงานค้นต่างๆ อาทิ ทรงจัดประมูลงาน “ภาพฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ในงาน “นิทรรศการศิลปะเพื่อสุนัข My Friends”, งานบุรณพรวิหาร บุรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการจัดสร้างสวนประติมากรรม “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพุทธศาสนา” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชุมชน, โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงห่กาน ตำบลบนกลาง อำเภอสันป้ตอง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝ่าผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พรวรราชทินัดดามาตุ (พระฐานันดรศักดิ์ในขณนั้น) รับไว้ในพระอุปถ้มภั ได้มอบหมายให้พระองค์ดูแล พระองค์ใช้เวลาในการสำรวจเก็บข้อมูลอยู่หลายวัน โดยทรงปรึกษาหารือกับทางวัด และประชาชนในท้องถิ่นในการเขียนภาพด้วยพระองค์เอง และตั้งพระทัยในงานนี้อย่างเต็มกำลังจนมิได้บรรทมติดกันสองวันเต็ม