เงื่อนไขในการใช้งานรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยฯ

การใช้รหัสผ่าน (Password)

–  พนักงานต้องใช้รหัสผ่านที่เป็นของตนเองในการแสดงตนเข้าใช้งานหรือปฏิบัติงานในระบบข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับเท่านั้น ต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด และต้องไม่จดรหัสผ่านไว้บนกระดาษหรือเขียนบันทึกไว้

–  พนักงานที่ได้รับรหัสผ่านในครั้งแรก ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีให้เป็นความลับเฉพาะตัว ในกรณีที่รหัสผ่านถูกเปิดเผยแล้ว พนักงานจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที

–  หากผู้ใช้งานพบเหตุที่สงสัยว่าถูกผู้อื่นนำรหัสผ่านไปใช้ ให้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน และแจ้ง “ผู้ดูแลระบบ” ในทันที

–  รหัสผ่านควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักขระ สำหรับระบบเก่าซึ่งมีการใช้งานก่อนการประกาศใช้งานนโยบายฯฉบับนี้ และ ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักขระ สำหรับระบบใหม่ซึ่งมีการใช้งานหลังการประกาศใช้งานนโยบายฯฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่ยากต่อการคาดเดา

–  ไม่กำหนดรหัสผ่านจากชื่อ หรือนามสกุลของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตน หรือคำศัพท์ที่ปรากฎในพจนานุกรม

–  เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ ภายในทุก ๆ 90 วัน สำหรับบัญชีผู้ใช้งานทั่วไป และภายในทุก ๆ 60 วันสำหรับบัญชีผู้ใช้งานระดับสูง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากผลกระทบและความรุนแรง

–  ห้ามนำรหัสผ่านเก่ากลับมาใช้ใหม่ จำนวน 3 ครั้ง รวมปัจจุบันเป็น 4 ครั้ง

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยและไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล