กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ พระรชทานผ้าพระกฐิน ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันอาทิตย์ที่  25 ตุลาคม  พุทธศักราช 2563 เวลา 10.00 น.

กำหนดการ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12) เวลา 10.00 น.

 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา 13.00  น. เคลื่อนองค์พระกฐินพระราชทานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปยังศาลาการเปรียญ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
ณ ศาลาการเปรียญวัดสิงห์สุทธาวาส
เวลา 16.45 น. แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน พร้อมกัน
เวลา 16.55 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป มาถึงบริเวณพิธี
เวลา 17.00 น. – ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานในพิธี ถวายตาลปัตรพัดรองให้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– ประธานและผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี
– ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย และประธานสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 09.00 น. – เคลื่อนองค์พระกฐินพระราชทานจากศาลาการเปรียญ ไปยังอุโบสถวัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา 09.30 น. – ผู้ร่วมพิธี ฯ พร้อมกัน ณ อุโบสถวัดสิงห์สุทธาวาส
เวลา 10.00 น.

– ประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางมาถึง อุโบสถวัดสิงห์สุทธาวาส เดินผ่านแถวข้าราชการ สาธุชน ผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ไปที่โต๊ะหมู่ซึ่งตั้งผ้าพระกฐินไว้

ผู้เข้าร่วมพิธี ลุกขึ้นยืน (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

– ประธานพิธี ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โต๊ะหมู่ , เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ , ถวายความเคารพ (คำนับ)
– ประธานพิธีรับผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอก ยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จบแล้ว ถวายความเคารพ (คำนับ)
– ประธานพิธี อุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน เดินเข้าสู่อุโบสถ
– ตรงไปวางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์ รูปที่ 2
– ไปที่โต๊ะหมู่บูชาที่จัดไว้รับเทียนชนวนจากพิธีกร จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ประจำอุโบสถ แล้วกราบที่แท่น (กราบ 3 ครั้ง)
– เดินไปที่พานแว่นฟ้าหยิบผ้าห่มพระประธาน ส่งให้เจ้าหน้าที่หรือไวยาวัจกร
– ประธานพิธี ยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองลักษณะประนมมือ ผินหน้าไปทาง พระประธานประจำอุโบสถ กล่าว “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)
– ผินหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินที่ติดบนผ้าไตร จบแล้ว
– ประธานวางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 แล้ว ยกพานเทียนพระปาฏิโมกข์ ประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วเดินกลับไปนั่ง ณ เก้าอี้ที่จัดไว้
– พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม
– ประธานพิธีเข้าไปถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส เสร็จแล้วกลับไปนั่ง ณ เก้าอี้ที่จัดไว้
– ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป
– พิธีกรประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงวัด
– ประธานพิธีถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
– พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก (ขณะที่พระสงฆ์ถวายอดิเรกให้ลดมือลง) ไม่ต้องประนมมือ ต่อเมื่อพระสงฆ์รูปที่ 2 รับว่า ภะวะตุสัพ พะมังคะลัง จึงประนมมือ
– ประธานพิธีกรวดน้ำ
– รับพร
– ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์
– ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
– ประธานมอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี
– ประธานกราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์

หมายเหตุ

– พิธีสมโภชฯ แต่งกายชุดสุภาพ /ชุดผ้าไทย
– พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ

1. ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว
2. ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย

ผังงานกฐินพระราชทาน