เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 2/2563

เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต)

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรองรับ

2. กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หากมีใบยืนยัน หรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา หรือกรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน

สาขาวิชา ประเภท จำนวนรับ ค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร วัน / เวลาที่เรียน สถานที่เรียน
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 180 คน 35,000 บาท เสาร์ – อาทิตย์
เวลา 08.00 – 16 .30 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
01 - ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 2/2563453.2 KiB691
02 - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ182.5 KiB360
03 - ตัวอย่างหนังสือรับรองจากสถานศึกษา57.5 KiB524
04 - หนังสือรับรองหลักสูตจากคุรุสภา 295.3 KiB367