การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 “Student Life RMUTT 2020”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “Student Life RMUTT 2020”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กําหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563 “Student Life RMUTT 2020” แบบ Face to Face ซึ่งจัดเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่กลับเข้าสู่รัวมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบันทึกลงสมุดกิจกรรมหมวดวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

วัน/เดือน/ปี  เวลา คณะ การแต่งกาย
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 08.00-12.00 น. คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12.30-17.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รุ่นที่ 2 วันจันทรืที่ 28 กันยายน 2563 08.00-12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
12.30-17.00 น. คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Student Life RMUTT 2020
การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ รอบเช้าระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น. และ รอบบ่ายเวลา 12.30 – 13.00 น. ตามวันและคณะที่กําหนดข้างต้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

NameSizeHits
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256379.4 KiB90
ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25631.2 MiB92