ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่ 37/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ตามฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการ สภาวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล

ทั้งนี้ หากคณาจารย์ใดจะเสนอคัดค้านรายชื่อดังกล่าว กรุณายื่นเสนอได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภาวิชาการฯ ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับ การเสนอชื่อ และสรุปผลการสรรหา เพื่อนําเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา (393.2 KiB, 76 downloads)