รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตามปฏิทิน ระเบียบการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้

1 กลุ่มคุณวุฒิ ปวช./ปวส. และ กศน.

1.1 โควตา รับสมัคร ที่กำลังศึกษาอยู่ ปวช.3/ปวส.2

1) โควตาพิเศษ ผู้รับสมัครที่มีความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาที่คณะ / วิทยาลัย จัดสรร
2) โควตา Portfolio รับสมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีผลงานโดดเด่นและมีแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) ระหว่างเรียนในระดับชั้น ปวช.3/ปวส. ที่ตรงกับสาขาวิชาที่สมัคร
3) โควตา MOU รับผู้สมัครจากสถานศึกษาที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มทร.ธัญบุรี
4) โควตาคณะ / วิทยาลัย รับผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นเข้าศึกษาที่ มทร. ธัญบุรี และคณะ/วิทยาลัย พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้

02 - ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (280.6 KiB, 7774 downloads)

ระบบรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตา Portfolio กลุ่ม ปวช./ปวส >>> CILCK

เปิดรับสมัครวันที่ 21 ก.ย. – 1 พ.ย. 2563


1.2 สอบตรง ผู้รับสมัครที่สำเร็จการศึกษา ปวช./ ปวส./ กศน. หรือกำลังศึกษาอยู่ ปวช.3/ ปวส.2 / กศน. ปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2563 โดยรับสมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

1.3 รับตรง รับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ปวช./ ปวส./ กศน. หรือกำลังศึกษาอยู่ ปวช. 3/ ปวส. 2 กศน. ปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 ผู้ที่สัมครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ รับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

2. กลุ่มคุณวุฒิ ม.6 และ กศน. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6/ กศน. หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6/กศน. ชั้นปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2563

2.1 TCAS 1 รอบ Portfolio เน้นความสามารถที่โดเด่น พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบข้อเขียน ทั้งนี้อาจมีการทดสอบปฏิบัติในสาขาวิชาที่เน้นทักษะ รับผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

2.2 TCAS 2 รอบ Quota เน้นคะแนนสอบส่วนกลาง จาก สทศ. GPAX O-NET GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ หรือมหวิทยาลัยจัดสอบ ทั้งนี้อาจมีการทดสอบปฏิบัตในสาขาวิชาที่เน้นทักษะ รับสมัครจากสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ หรือเครือข่ายความร่วมมือ

2.3 TCAS 3 รอบ Admission เป็นการรับสมัครผ่านหน่วยงานกลาง ทปอ. โดยรับผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ แบ่งเป็น

1) Admission 1 เน้นคะแนนการสอบส่วนกลาง จาก สทศ. GPAX O-NET GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก

2)  Admission 2 เน้นการเรียนในชั้นเรียน โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกร่วมกัน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม GPAX 20% O-NET 30% GAT/PAT 50%

2.4 TCAS 4 รอบ Direct Admission เน้นผู้สมัครที่ยังไม่มีที่เรียน มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก GPAX O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ โดยผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

3. โครงการพิเศษ เปิดรับสมัครตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการต่าง ๆ โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1 โครงการรับกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2563 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินศักยภาพตามที่สาขาวิชากำหนด
(สอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน/เกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ มทร.ธัญบุรี กำหนด)
3.2 โครงการโควตานักกีฬาดีเด่น รับผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
3.3 โครงการทุนอุดหนุนการศึกษา “ทุนนวัตกร” รับผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “ทุนนวัตกร”
3.4 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนที่นั่งให้
3.5 โครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ดังแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือเป็นตามที่ ทปอ. กำหนด

นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สมัคร เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับคุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา และสมัครออนไลน์ในแต่ระบบ/รอบ ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ดังแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว ต้องปฏิบัติตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในแต่ละระบบ/รอบ ดังนี้

1. บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
3. นำเข้าเอกสารขึ้นระบบทะเบียนนักศึกษา โดยหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามทุกขั้นตอนแล้ว จึงจะมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสมบูรณ์

NameSizeHits
NameSizeHits
01 - ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 25641.1 MiB3930
02 - ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี280.6 KiB7774