กำหนดการเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(The Grand Opening of RMUTT Board Game Center)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 19.00 น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

………………………………………………………………………………………………………………..

กำหนดการ

กิจกรรม

15.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
16.00 – 16.30 น. – ผู้อำนวยการ สวส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์บอร์ดเกม
– ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดงาน
– ถ่ายภาพร่วมกัน
– ประธานชมรม RMUTT Board Game Club นำเสนอแผนการทำงานที่ผ่านมา
16.30 – 17.00 น.  – แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้บริการศูนย์บอร์ดเกม
– กิจกรรมบอร์ดเกมสัมพันธ์ (เชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเล่นบอร์ดเกม)
17.00 – 19.00 น. กิจกรรม RMUTT Board Game Play Time

ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของชมรมบอร์ดเกม

ก่อนที่จะก่อตั้งเป็นชมรมบอร์ดเกม ได้มีนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ Workshop on Board Game Leaning Pedagogical and Design ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย National Pingtung University เป็นโครงการอันเกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และนำมาสิ่งที่เรียกว่าบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยหลังจากจบโครงการนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ต่อยอดและเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน ชุมชนโดยรอบ และในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปัจจุบันชมรมบอร์ดเกมได้เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่หลากหลายภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการก่อตั้งชมรมบอร์ดเกมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ ให้ความรู้ในด้านบอร์ดเกม ฝึกฝนและพัฒนานักกีฬาบอร์ดเกมที่มีคุณภาพ และมอบความรู้ทางด้านวิชาการที่นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ไม่ใช่แค่กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เพียงเท่านั้น แต่กับสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย