กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง)ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(รอบสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบ Online
ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563

**…Program dLearn…**             

วันที่

หน่วยการเรียนรู้

วิทยากร

5 – 6 กันยายน 2563

แนะนำเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
1. มหาวิทยาลัยหัวใจคือนักศึกษา ผู้บริหารพบปะนักศึกษาใหม่

บรรยาย  “กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่”

โดย…อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

(ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด)

บรรยาย “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัย” คู่มือนักศึกษา และการวางแผนการศึกษา

โดย…รองอธิการบดี

(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)

 

บรรยาย “เพราะที่นี่มีอนาคต”

โดย…รองอธิการบดี

(นายวิรัช  โหตระไวศยะ)

แบบวัดความรู้ 2 ข้อ

  2. แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการ

แบบวัดความรู้ 2 ข้อ

  3. แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ

แบบวัดความรู้ 2 ข้อ

  4. แนะนำการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ผู้อำนวยการ

แบบวัดความรู้ 2 ข้อ

  5. แนะนำกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการ

แบบวัดความรู้ 2 ข้อ

  6. แนะนำกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการ

แบบวัดความรู้ 2 ข้อ

  7. แนะนำสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภา / องค์การนักศึกษา
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
แบบประเมินความพึงพอใจ