การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

การสรรหากรรมการ สภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการสภาวิชาการจาก คณาจารย์ประจำ

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 37/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จึงประกาศกำหนด วัน – เวลา ในการดำเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

กำหนดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ

ลำดับ วันที่ / เดือน / พ.ศ. กิจกรรม
1

21 สิงหาคม 2563 –

21 กันยายน 2563

–        รับสมัคร/รับการเสนอชื่อฯ

–        ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดโดย ยื่นเอกสารหลักฐานต่ออนุกรรมการ ดำเนินการรับสมัคร ณ งานเลขานุการสภาวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3504, 0 2549 3507 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 – 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยใส่ซองปิดผนึก พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 14 ชุด และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จำนวน 1 ชุด

–        ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ใช้แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา ได้ที่งานเลขานุการสภาวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่

http://www.rmutt.ac.th หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

2 23 กันยายน 2563 –        ประกาศบัญชีรายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
3 28 กันยายน 2563 –        คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ1.2 MiB86
02-แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี75.5 KiB76
03-แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี52.5 KiB58