ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในวันที่  20  สิงหาคม  2563  นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   กำหนดวัน  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้

           ก)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          ข)  กำหนดวัน  เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

หัวข้อการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

หมายเหตุ

1. ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

2. ทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

วันที่  24   สิงหาคม  2563

เวลา  และสถานที่สอบ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

                  

                   ค)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่  26 สิงหาคม  2563   ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  กองบริหารงานบุคคล  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ        48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.ped.rmutt.ac.th  และ www.job.rmutt.ac.th

                  ง).  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตนในวันเข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้                                                                                                                  

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ                                                                                           

   3.  ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4.  การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้

4.1  ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

4.2  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาการประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบ

4.3  ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบโดยเคร่งครัด

4.4  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว     15 นาที  อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

4.5   เขียนชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งที่สมัคร และเลขประจำตัวที่สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

4.6  เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต  และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบ

4.7  จะออกนอกห้องสอบได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 นาทีนับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่   ผู้ที่กำลังทำการสอบ

4.8  เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบให้หยุดทำข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบอนุญาตแล้ว

5.  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณางดการให้คะแนนได้                                                                                                
6.  ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้

                        จ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่  1 กันยายน  2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิม        พระเกียรติ 48 พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และประกาศทางเว็บไซต์ที่ www.ped.rmutt.ac.th และ www.job.rmutt.ac.th