ประกาศผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2020 (July)

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2020 (July)

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2020
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2020 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 32 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 2 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(อีสาน[25],ธัญบุรี[32], ล้านนา[41], ตะวันออก[44], รัตนโกสินทร์[51], สุวรรณภูมิ[54], พระนคร[55], ศรีวิชัย[58], กรุงเทพ[62])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน กรกฎาคม2563ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย