ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 นั้น บัดนี้การสอบแข้งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563