ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2563 แล้วนั้น

ในการนี้จึงขอประกาศ ผลการแข่งขัน ดังกล่าวเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพร้อมวันเวลาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์