การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดแนวทางในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา (Student Life) ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวใจคือนักศึกษา ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่
หน่วยที่ 2 แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (การลงทะเบียน, การเพิ่ม-ถอนรายวิชา)
หน่วยที่ 3 แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (การให้บริการด้านเทคโนโลยี, และการใช้บริการห้องสมุดฯ)
หน่วยที่ 4 แนะนำการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี
หน่วยที่ 5 แนะนำกองอาคารสถานที่ (การให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย)
หน่วยที่ 6 แนะนำกองพัฒนานักศึกษา (การให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา)
หน่วยที่ 7 แนะนำสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาและบันทึกลงในActivity transcript (เป็นกิจกรรมบังคับ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าทดสอบความเข้าใจดังกล่าวผ่าน Program dLearn โดย login ด้วยรหัสนักศึกษา ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2563 ตามกำหนดการรายคณะ/วิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563167.4 KiB427
02-กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2563 รูปแบบ Online167.4 KiB214
03-กำหนดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ประจำปีกำรศึกษำ 2563 รูปแบบ Online จำแนกคณะ322.9 KiB224

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบ Online
ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2563

**…Program dLearn…** 

วันที่ หน่วยการเรียนรู้ วิทยากร
11 – 18
กรกฎาคม 2563
แนะนำการเข้าใช้ Program dLearn
แนะนำเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

โดย…กองพัฒนานักศึกษา

1. มหาวิทยาลัยหัวใจคือนักศึกษา ผู้บริหารพบนักศึกษาใหม่
บรรยาย “กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่”
โดย…อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด)
บรรยาย “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัย” คู่มือนักศึกษา และการวางแผนการศึกษา
โดย…รองอธิการบดี
(รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์)
บรรยาย “เพราะที่นี่มีอนาคต”
โดย…รองอธิการบดี
(นายวิรัช โหตระไวศยะ)
แบบวัดความรู้ 3 ข้อ
2. แนะนำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
3. แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
4. แนะนำการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
5. แนะนำกองอาคารสถานที่ ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
6. แนะนำกองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการ
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
7. แนะนำสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภา / องค์การนักศึกษา
แบบวัดความรู้ 2 ข้อ
แบบประเมินความพึงพอใจ

แนะนำขั้นตอนและวิธีการปฐมนิเทศออนไลน์