การจับจีบผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุมลายมาตรฐานและลายผีเสื้อ 1/2

การจับจีบผ้า สำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุม ลายมาตรฐาน และ ลายผีเสื้อ 1/2

สื่อให้ความรู้ เรื่อง การจับจีบผ้า สำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุม ลายมาตรฐาน และ ลายผีเสื้อ โดย อาจารย์สุปรียา สืบสุนทร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา