การจับจีบผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุมภายนอก 2/2

การจับจีบผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุมภายนอก 2/2

สื่อให้ความรู้ เรื่อง การจับจีบผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่จัดประชุมภายนอก โดย อาจารย์สุปรียา สืบสุนทร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา