สาธิตการออกกำลังกายด้วยท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย 2/2

สาธิตการออกกำลังกาย ด้วย ท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย 2/2

สาธิตการออกกำลังกาย ด้วย ท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย โดย ผศ.ริสสวัณ อรชุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช่วงที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)