การออกทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชน

การออกทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชน

การออกทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชน โดย สพ.ญ.พชรธร สิมกิ่ง และ น.สพ.สินสมุทร แซ่โง้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี