อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิสัยทัศน์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่คิดเป็นและเป็นนวัตกร” เป็นอย่างไร

” เราจะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่คิดเป็นและเป็นนวัตกร คำว่าบัณฑิตนักปฏิบัตินั้น เราต้องลงมือปฏิบัติจริง เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้ามาเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติจริง ในวิชาที่เป็นวิชาชีพของเรา นอกจากนั้นการเรียนการสอน จะเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning การเรียนการสอนที่หลายรูปแบบที่เป็นผู้นำของการเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21 นี้ นอกจากนั้นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ฉะนั้นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนเมื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตแล้วเราจะเป็นนวัตกรด้วยครับ”