หลักการผลิตสื่อ เบื้องต้น

หลักการผลิตสื่อ เบื้องต้น

หลักการผลิตสื่อ เบื้องต้น โดย ผศ.คำรณ ย่องซื่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี