การทำเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ

การทำเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ

การทำเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี