เริ่มออมอย่างไรให้สบายในวัยเกษียณ

เริ่มออมอย่างไรให้สบายในวัยเกษียณ

เริ่ม ออมอย่างไรให้สบายในวัยเกษียณ โดย ผศ.ธฤษญา กองแก้ว และ อาจารย์กรรณิกา ศรีบุญเรือง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี