สาธิตการออกกำลังกายด้วยท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย 2/2

สาธิตการออกกำลังกายด้วยท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย 2/2

สาธิตการออกกำลังกาย ด้วยท่าเต้นนาฏศิลป์ไทย โดย ผศ.ริสสวัณ อรชุน คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการจัดทำสื่อให้ความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบึงบา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี