ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบแข่งขันโดยการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 ถึง12.00 น. และความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) เวลา 13.30 – 15.30 น. ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยกเว้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 – 12.00 น. และ ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือเสื้อยืดไม่มีปก เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำ โดยเด็ดขาด สุภาพสตรีควรใส่กระโปรง หากใส่กางเกงควรเป็นชุดสูท

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขัน

3. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก ให้ไปในวันสอบแข่งขัน และต้องวางแสดงคู่กันไว้บนโต๊ะขณะที่ทำการสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้

4. ให้นำดินสอดำที่มีความดำเท่ากับ 2 B หรือมากกว่ามาเพื่อใช้ในกระดาษคำตอบของการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

5. การเข้ารับการสอบแข่งขันโดยวิธีสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้
5.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
5.2 ควรไปถึงสถานที่สอบแข่งขันก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบ หากผู้สมัครเข้าห้องสอบหลังจากการทดสอบผ่านไปเป็นเวลา 15 นาที อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
5.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการและผู้คุมสอบโดยเคร่งครัด
5.4 เขียนชื่อ –นามสกุล ตำแหน่งที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่
ที่กำหนดให้เท่านั้น
5.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการอำนวยการและผู้คุมสอบ
5.6 จะออกนอกห้องสอบได้หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 20 นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังสอบ
5.7 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการอำนวยการและคุมสอบให้หยุดทำข้อสอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการอำนวยการและผู้คุมสอบอนุญาตแล้ว

6. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการอำนวยการและผู้คุมสอบอาจจะพิจารณางดการให้คะแนนก็ได้

7. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้งต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการและผู้คุมสอบทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่ได้รับการพิจารณา

8. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันในครั้งนี้

9. ผู้สมัครจะต้องสวมใสหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัส COVID -19 หากผู้สมัครท่านไม่สวมใสหน้ากากอนามัย คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา และประกาศทาง เว็บไซต์ที่ www.ped.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน