รับสมัครโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ระดับปริญญาตรี)

รับสมัครโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(ธนาคารหน่วยกิต) Credit Bank

สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต Credit Bank

ธนาคารหน่วยกิต สมัครได้ที่ www.oreg.rmutt.ac.th