ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

บัดนี้ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภร ดลกิจ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอกรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ ในการบริหารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ต่อสภามหาวิทยาลัยระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับเดียวกับที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนแล้ว โดยไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

NameSizeHits
ผู้ผ่านการพิจารณา453.4 KiB89
เปลี่ยนแปลงสถานที่393.4 KiB72