ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี ร่วมตอบแบบสอบถามผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 และรับของที่ระลึก “กระเป๋าผ้า”

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี ร่วมตอบแบบสอบถามผลกระทบการแพร่ระบาด Covid-19 และรับของที่ระลึก “กระเป๋าผ้า”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โครงการการสร้างเสริมครอบครัว อบอุ่น และมีสุขเพื่อคนทํางานองค์กร โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทําการสํารวจ “ผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อครอบครัวคนทํางานและองค์กร “ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวคนทํางาน จากไวรัสโควิด 19 (COVID-19) และจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติสําหรับหน่วยงานประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน และช่วยเหลือองค์กรภาคีเครือข่ายครอบครัวอบอุ่น

ตอบแบบสอบถามคลิก

เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้ง “ชื่อ-นามสกุล และรหัส ID” ทาง Outlook
ไปยัง คุณสุกัญญา ติยภรณ์พิพัฒน์  
กองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0 2549 4912