ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการ ตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภร ดลกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิสัยทัศน์ ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ (Power Point) จำนวน 7 ชุด (ไม่เกิน 10 แผ่น) พร้อมไฟล์ ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น. จากนั้นนำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิสัยทัศน์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง ณ ห้องรัตตอุบล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
02-ประกาศเปลี่ยนวันนำส่งเอกสารกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน276.6 KiB92
01-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน404.1 KiB109