ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการ ( ประเภททั่วไป)

ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการ ( ประเภททั่วไป)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการที่จัดการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประเภททั่วไป ซึ่ง เลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย ในวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฎหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/