ประกาศ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การรับสมัคร และ การเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่สารมวลชน ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอำนาจตามข้อที่ 7 และข้อที่ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 จึงกำหนดคุณสมบัติ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนไปสู่การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน356.8 KiB112
2. กำหนดการขั้นตอนและสาระสำคัญการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 196.4 KiB90
3. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน92.7 KiB125
4. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน243.9 KiB94
5. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี119.9 KiB54
6. แบบฟอร์มการสมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี341.7 KiB63
7. หนังสือให้ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา)92.3 KiB71