9 ราชมงคล มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์ช่วง COVID-19

9 ราชมงคล มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงสถานการณ์ช่วง COVID-19

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาหน้า

1. ลดค่าธรรมเนียม 10-20% ในภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563
2. ผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 4 งวดต่อภาคการศึกษา โดยสามารถชำระออนไลน์และผ่านบัตรเครดิต
3. ขยายเวลาการชำระค่าลงทะเบียนจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนการสอน โดยงดเว้นค่าปรับ
4. ยกเว้นค่าปรับกรณีเกินกำหนดการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าปรับต่างๆ ในภาคการศึกษาที่ 3/2562
5. บริการยื่นขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม จัดส่ง Transcript ฟรี
6. สนับสนุนทุนการศึกษาแบบให้เปล่า จัดสรรทุนเพิ่ม ให้ทุนอาหารกลางวัน สนับสนุนนักศึกษาให้ทำงาน part time ในมหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนระบบออนไลน์

1. จัดการเรียนการสอนและการสอบด้วยระบบออนไลน์ทุกหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่านช่องทางที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้
2. สนับสนุนโปรแกรมสำเร็จรูปทีใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์
3. อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
4. ช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
5. ดูแลนักศึกษาที่ขาดแคลน กรณีใช้การเรียนการสอนออนไลน์
6. สนับสนุน package internet ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์
7. เตรียมการสืบค้นฐานข้อมูล electronics โดยผ่านระบบ VPN และช่องทางออนไลน์อื่นๆ
8. ปรับเปลี่ยนการฝึกงาน สหกิจศึกษา และรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี เพื่อไม่ให้กระทบระยะเวลาตามแผนของหลักสูตร

หอพักนักศึกษา

1. นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าหอพักได้ไม่เกิน 4 งวด/ภาคการศึกษา
2. ลดค่าเช่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย
3. ไม่เก็บเงินค่าหอพัก ในภาคเรียนที่ 3/2562
4. มีหอพักสำรองให้นักศึกษา
5. ร่วมมือกับหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัย ให้ลดค่าเช่าห้องพัก 10%/15%/20%/30%/50% หรือ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน 3 เดือน หรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

*** ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563