สถิติการใช้งาน Internet ของ มทร. ธัญบุรี

สถิติการใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถเข้าดูสถิติการใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ที่  www.monitor.rmutt.ac.th โดยต้องใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หรือ หากใช้งานผ่านเครือข่ายโทรสัพท์มือถือ สามารถการตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) >>> คู่มือ การตั้งค่า VPN <<<