บริการจัดสอบออนไลน์ ผ่านระบบ RMUTT D-Learn

บริการการเรียนการสอนและการจัดสอบออนไลน์ ผ่านระบบ RMUTT D-Learn

ทางมหาวิทยาลัยฯ มีระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ D-Learn ซึ่งเป็นระบบ Moodle และ Learning Management System สามารถให้อาจารย์ใช้เป็นระบบสอบออนไลน์ได้

– ระบบสามารถทำข้อสอบ random ได้
– ทำข้อสอบเป็นไฟล์ Aiken format (สำหรับปรนัย) แล้ว import เข้าระบบได้ในครั้งเดียว
– Login ด้วย Account WiFi ของมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องให้นักศึกษาสมัครสมาชิกใหม่)
– ตั้งเวลาวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการสอบได้ และตั้งเวลาที่ใช้การทำข้อสอบได้
– สามารถสอบพร้อมกันได้หลายร้อยคน
– สอบเสร็จทำการ export คะแแนนได้ทันที

ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนการเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสามารถใช้งานระบบ RMUTT D-Learn เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ โดยอาจารย์สามารถจัดการรายวิชาของตนเองได้ เช่น การกำหนดบทเรียนและสื่อการสอน การกำหนดงานที่ได้รับมอบหมาย การทำแบบทดสอบ เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับการเรียนแบบ Flipped Classroom รวมถึงทำงานร่วมกับเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำหรับประชุมออนไลน์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้
นอกจากนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้บริการจัดเตรียมห้องสำหรับบันทึก VDO สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ http://bit.ly/VDOonline
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1) ลงทะเบียนนัดหมาย ผ่าน http://bit.ly/VDOonline
2) บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom
3) สร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT
4) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online 100%

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://dlearn.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2WkNCQ6

ระบบ D-Learn

https://dlearn.rmutt.ac.th/

การทำข้อสอบออนไลน์

https://youtu.be/0SdtvLS524Y

ตัวอย่างไฟล์ Format ข้อสอบ

https://dlearn.rmutt.ac.th/pluginfile.php/30446/mod_resource/content/2/Aiken_format_DL.pdf

ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อทีมงาน สวส ได้ที่

โทร. 02 549 3663
E-mail: moodle@mail.rmutt.ac.th
Line Open Chat : support_teachers