ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ
…………………………………………………………………….

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น
บัดนี้ การพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้เสร็จสิ้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ พูลสุข หิงคานนท์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดในการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (328.2 KiB, 30 downloads)

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อดังนี้

รองศาสตราจารย์ พูลสุข หิงคานนท์

หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการ
สรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามรายชื่อดังกล่าว ให้ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการสรรหาเป็นหนังสือโดยแจ้งชื่อผู้ที่ตนประสงค์จะคัดค้านพร้อมเหตุแห่งการคัดค้านและแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครหรือการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ จำนวน 7 ชุด พร้อมไฟล์นำเสนอ (Power Point) ไม่เกิน 20 หน้า ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (118.4 KiB, 50 downloads)