การใช้งาน ระบบ Backoffice

การใช้งาน ระบบ Backoffice

แนวทางสำหรับระบบ Backoffice บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการดังนี้

กรณีที่ไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถทำตั้งค่า VPN ได้ที่  https://www.rmutt.ac.th/content/4748    หรือ

 1. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตั้งค่าระบบ VPN
 2. กรณี HR-Backoffice ติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ

https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller.pdf

กรณี OREG-Backoffice ติดตั้งโปรแกรมตามคู่มือ

http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_std_system/std_system_manuals_01.pdf

หรือนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางเจ้าหน้าที่ สวส. ติดตั้งระบบให้

 1. ทดสอบใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และดำเนินการต่อ VPN RMUTT
 2. ทดลองเข้าใช้งานระบบตามปกติ (ในกรณีที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย)
 • คู่มือการใช้งาน VPN  https://www.rmutt.ac.th/content/47483
 • ติดต่อการใช้งานได้ที่
  • 025493074 mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

   คู่มือสำหรับระบบ Backoffice

   การติดตั้งเครื่องผู้ใช้งาน MAN AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller (1) (3.9 MiB, 102 downloads)

   คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา-Std System Manuals 01 (788.9 KiB, 121 downloads)